Vuokrausehdot

1. SOPIJAOSAPUOLET

Vuokralle antaja: Lucky Factory Oy, harjoittaa autonvuokraustoimintaa aputoiminimellä Lucky Camper, Matkamiehenpolku 3, 00320 Helsinki, Y-tunnus 2302640-6 (jäljempänä vuokraamo), www.luckycamper.fi

Vuokralle ottaja: Vuokraussopimuksen vuokraamon kanssa tehnyt asiakas (jäljempänä asiakas).

2. EHTOJEN SOVELTUVUUS

Näitä sopimusehtoja sovelletaan aina kun vuokraamo vuokraa auton asiakkaalle. Ehdot annetaan tiedoksi asiakkaalle vuokranmaksun yhteydessä esim. laskun lähetyksen yhteydessä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot maksaessaan laskun auton vuokrauksesta.

3. VARAUS, VUOKRA JA MAKSUEHDOT

Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan (hinnasto nähtävissä internetosoitteessa www.luckycamper.fi). Vuokran hinta sisältää rajoittamattomat ajokilometrit. Polttoaine ei sisälly vuokraan.

Asiakas maksaa auton vuokran kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Maksu suoritetaan vuokraamon pankkitilille laskua vastaan. Auton varaus vahvistetaan, kun maksu näkyy vuokraamon pankkitilillä. Asiakkaalle lähetetään saapuneen maksun jälkeen varausvahvistus sähköpostilla.

Asiakas voi peruuttaa auton ennakkovarauksen veloituksetta niin kauan kunnes hän maksaa auton vuokran. Ennakkovaraus on voimassa vuokraamon asiakkaalle toimittaman laskun eräpäivään saakka. Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, varaus raukeaa.

Jos auto on maksettu ja varaus vahvistettu, varauksen voi peruuttaa seuraavin ehdoin:
1) Yli 3 viikkoa varaukseen, vuokraamo veloittaa 20 euroa käsittelykuluja, loppusumma palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille,
2) 1-3 viikkoa varaukseen, vuokraamo veloittaa 2 ensimmäisen vuokravuorokauden summan, loppuosa palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille
3) Alle 7 vuorokautta varaukseen, vuokraamo pidättää koko vuok-rasumman itsellään.

4. VUOKRA-AIKA

Vuokra-ajasta sovitaan erikseen vuokraussopimuksessa. Mikäli muuta ei ole sovittu vuokravuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 16.00, vuokravuorokausi on siten 24 h. Mikäli asiakas ylittää vuokra-aikansa, veloitetaan asiakkaalta koko seuraavan täyden vuorokauden hinta.

Jos asiakas palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy kuitenkin alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

5. AUTON KÄYTTÖ JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Asiakkaalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon näiden sopimusehtojen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Auton tavaratilassa ei saa olla matkustajia ajon aikana. Autossa ei saa tupakoida.

Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraussopimuksessa erikseen sovittu.

6. POLTTOAINE JA AUTON HUOLTO

Asiakas maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Asiakas vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Auto vuokrataan ja palautetaan täydellä polttoainetankilla ellei muuta ole sovittu. Mikäli tankki ei ole täynnä autoa palautettaessa vuokraamo veloittaa asiakkaalta polttoaineen hinnan sekä 20 euroa tankkauspalkkiota.

Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. AUTON LUOVUTUS JA PALAUTUS

Auto luovutetaan asiakkaalle vuokraamon osoitteessa sovittuna aikana ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu ja auto palautetaan samaan paikkaan vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Mikäli asiakas haluaa pidentää vuokra-aikaa, pitää siitä sopia erikseen.

Luovutuksen yhteydessä tarkastetaan auton ulkoinen kunto ja vauriot merkitään sopimukseen mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

Auto luovutetaan siivottuna ja palautetaan siivottuna.

8. ASIAKKAAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA


Asiakkaan perusomavastuu

Asiakas on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun (1000 euroa ellei omavastuuta ole sopimuksella pienennetty) ylära-jaan saakka velvollinen:

Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Pienistä auton toimintaa haittaamattomista naar-muista tai hyvin pienistä kolhuista ei veloiteta omavastuuta. Vaurion määrittäminen pieneksi on yksinomaisesti vuok-raamon vastuulla.

Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet ja rikkoutuneet osat, varusteet, astiat ym. tavaratilassa olevat retkeilyvarusteet. Varusteet on luetteloitu autossa olevassa listassa. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta (tupakanpoltto, pahoinvointi, viillot verhoilussa ym.) johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon luvan).

Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 14 vuorokaudelta. Korvattava Seisonta-aika alkaa kulua jo maksetun vuokrausajan päättymisestä.

Asiakkaan omavastuun pienennys

Asiakas voi pienentää vastuunsa erillisellä omavastuun pienennysmaksulla. Omavastuun pienennysmaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa (auton vaatima minimikorkeus 2 metriä) tai ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Asiakkaan vapautuminen korvausvastuusta

Asiakas vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysä-köinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

9. ASIAKKAAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Asiakkaan on täytettävä vahinkoilmoitus, joka löytyy autosta ja palautettava se vuokraamolle.

Varkaudesta, liikennevahingosta tai onnettomuudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Asiakkaan tulee aina kutsua poliisi paikalle tapauksen tutkimiseksi. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Asiakas saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Jos asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

10. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan asiakkaalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei asiakas saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta asiakas voi vaatia vahingonkorvausta. Välillisiä vahinkoja vuokraamo ei korvaa.

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, asiakas voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen asiakas voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneista välittömistä vahingoista asiakas voi vaatia vahingonkorvausta. Välillisiä vahinkoja vuokraamo ei korvaa.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopi-musta tai että asiakas ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen asiakas on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.